“Xin Nian Kuai Le, gong xi fa cai” “Happy Chinese New Year, wishing you great happiness and prosperity.”